Đang tải dữ liệu...

Môi trường

  21/02/2011 04:16:56 PM 
- Bảo vệ môi trường một cách tiếp cận của chúng tôi để phát triển bền vững.
- Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi đều tìm cách ngăn chặn, giảm thiểu, giảm nhẹ và khắc phục hiệu ứng có hại trong các hoạt động của Công ty tới môi trường.
- Tuân thủ chính sách và tiêu chuẩn môi trường , chúng tôi đã phát triển và thực hiện một số chương trình bao gồm việc quản lý chất lượng không khí, cân bằng hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học, vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng, đất, nước, chất thải. Các chương trình này được triển khai ngay tại công ty cũng như từ các chuyên gia trong các lĩnh vực này.
- Chúng tôi liên tục xem xét và cải thiện Chính sách kiểm soát nội bộ (tiêu chuẩn, chiến lược, đánh giá rủi ro và sự tuân thủ) để đảm bảo phù hợp với mục đích và được thực hiện một cách nhất quán trong tất cả các hoạt động của chúng tôi